Total attendance at Jade Buddha world tour to date:
 (as at 20 February 2017)
1 1 1 6 3 1 1 1
Ghi Danh vào tin thư điện tử của chúng tôi
Bạn có thể ghi danh vào danh sách email của chúng tôi để nhận tin tức và cập nhật về các tour Phật Ngọc vòng quanh Thế giới và Đại Tháp Từ Bi.

Bằng cách ghi danh, bạn đồng ý với chính sách bảo mật. của chúng tôi. Bạn có thể bỏ email bạn ra bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào các liên kết được gửi trong email của chúng tôi cho bạn.join our mailing list
* indicates required
Go to top